Thema's

Thema's:

Thema's

Hier vind u een overzicht van onze thema's

Wij verzorgen advisering, training en workshops over vraagsturing, vraaggericht werken en daarmee samenhangende innovaties.

Tijd voor Zorg

"Zo ga je om met de factor tijd." - Gabriëlle Verbeek en Mirjam Bedaf -- Artikel in Tijdschrift TvV. artikel (PDF)

De tijdsdruk in de zorg neemt toe. Zorgmedewerkers moeten veel tegelijkertijd doen en lopen daarbij vaak tegen allerlei tijdsproblemen aan. Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onderzoek uitgevoerd naar tijdsperspectieven in de zorg. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over tijdsdruk, tijdsbeleving en afstemming van zorgvraag en zorgaanbod. We geven lezingen en interactieve workshops op maat. Deze zijn te vinden via Trainingen Tijd. Met organisaties die een concrete ondersteuningsvraag hebben, bespreken we graag hun behoefte en laten we zien wat onze mogelijkheden zijn.

Lees hier verder...

Leven in vrijheid en veiligheid

Project Vrijheid en Veiligheid: "Kleine dingen, grootse invloed" - Pien Heuts -- Artikel Zorg & Zeggenschap artikel (PDF)

Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van iemands leven. Ze gaan in tegen de fundamentele rechten van de mens. Vaak verzetten mensen zich, wat risico geeft. Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is 'Nee, tenzij'. 'Onvrijwillige zorg' mag niet meer worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel.

Lees hier verder...

Vraagsturing

Vraaggericht betekent: elke cliënt zien als een individu, waar het aanbod zich zoveel mogelijk aan aanpast. Vraaggestuurde zorg gaat verder: de cliënt stuurt zelf de zorg en diensten aan, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. Om dit in praktijk te brengen in een bestaande organisatie is een omslag nodig in denken en handelen.

Lees hier verder...

Zelfmanagement

Zelfmanagement betekent dat iemand die een ziekte of beperking heeft zoveel mogelijk het leven leidt zoals hij of zij dat het liefste zou doen. Je zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van je vraagt, en hoe je met je leven omgaat.

Lees hier verder...

Essenties van Kwaliteit

Gezien onze ruim 30-jarige ervaring met kwaliteitszorg geven wij graag advies over het werken aan kwaliteit op een moderne manier. Inzet van tijd en middelen zal cliënten zoveel mogelijk ten goede moeten komen. Bureaucratie gaat ten koste van medewerkerstevredenheid en aandacht voor cliënten. Wij kunnen met u bestaande kwaliteitssystemen doorlichten op zinvolheid en actualisatie. Zo nodig zetten wij nieuwe verfrissende methoden in om de passie in het werk bij medewerkers terug te brengen.

Lees hier verder...

Virtuele Zorgwerelden

Het fundament van iedere vraaggerichte zorgorganisatie is de strategie waarbij de cliëntvraag centraal staat. Om dit in praktijk waar te maken, hebben managers inzicht nodig in de interne en externe omgeving. Zij moeten snel schakelen. Verzekeraars en klantengroepen kiezen vooral op prijs en kwaliteit. Er is een marktsituatie in de zorg ontstaan. Hiervoor zijn nieuwe managementvaardigheden nodig. Onze simulatiespellen trainen de vaardigheden om dit te doen. Zij bevorderen samenwerking en goede besluitvorming.

Lees hier verder...

Ruimte voor Zelforganisatie

Zelforganisatie is het natuurlijke proces waarbij in een chaotisch en complex systeem spontaan structuren ontstaan. Zelforganisatie lijkt een antwoord op de uitdaging voor een zorgbehoefte die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. In zorgcoöperaties staan zelfsturing en beperking van onnodige overhead centraal, waardoor optimaal met tijd en geld kan worden gewerkt.

Lees hier verder...